مدرس SNSI

کارت های مدرسی SNSI

به حرفه ای های SNSI ملحق شوید

Join the World of Professional Divers:

Scuba Diving 9 آموزش مدرسی

آموزش غواصی اسکوبا

Your path to become an Instructor:

دوره آمادگی مدرسی


سلسله مراتبی برای یادگیری نحوه آموزش

دوره آمادگی مدرسی (IPC) SNSI توسط ترینر SNSI برگزار می شود و شما را برای تدریس دوره های غواص آب های آزاد SNSI تا دایومستر SNSI ، که شامل تخصص های اصلی است، آماده می کند.

حداقل سن برای داوطلبین: 18 سال

پیش نیازها: گواهینامه غواص نایتروکس تفریحی SNSI ، غواص امداد و نجات SNSI، دایومستر SNSI یا معادل آنها و گواهینامه معتبر غواص BLS و کمک های اولیه SNSI و فراهم کننده اکسیژن SNSI.

جلسات آکادمیک : 10

جلسات آبی : 6

INSTRUCTOR EVALUATION


The Exam to Qualify to Teach.

The SNSI Instructor Evaluation (IE) is conducted by an SNSI Instructor Evaluator and qualifies you to teach SNSI courses.

Minimum age to participate: 18 years.

Prerequisites: successfully approve the SNSI Instructor Preparatory Course (IPC).

Academic Sessions: 2.

Water Sessions: 2.

تنها یک دوره آموزشی برای برنامه های اصلی.

از آموزش سطوح ابتدایی گرفته
تا دایومستر به لطف تجربه شما.

تنها یک دوره آموزشی برای برنامه های اصلی.

از آموزش سطوح ابتدایی گرفته تا دایو مستر
به لطف تجربه شما.

SNSI Open Water Instructor CCard

پس از تکمیل موفقیت آمیز برنامه ارزیابی مدرس SNSI، گواهینامه ای تحت عنوان مدرس آب های آزاد SNSI دریافت خواهید کرد که به شما صلاحیت آموزش دوره های SNSI زیر را می دهد:
– غواص آب های آزاد SNSI ؛
– غواص اسکوبا SNSI ؛
– غواص درای سوت SNSI .

SNSI AOWI Card

پس از صدور 6 گواهینامه غواص آب های آزاد، واجد شرایط درخواست گواهینامه مدرس آب های آزاد پیشرفته خواهید بود که به شما امکان تدریس دوره های زیر را می دهد:
– غواص آب های آزاد پیشرفته SNSI ؛
– غواص ماجراجوی پیشرفته SNSI ؛
– غواص ارشد تریم و شناوری SNSI ؛
– جهت یابی زیر آب SNSI ؛
– غواص شب SNSI ؛
– غواص عمیق SNSI ؛
– غواص دریفت و قایق SNSI .

SNSI Rescue Instructor Card

Once certified as an SNSI Advanced Open Water Instructor, SNSI BLSD First Aid Instructor and SNSI Oxygen Provider Instructor you can apply for the SNSI Rescue Instructor certification which allows you to teach the SNSI Rescue Diver Course.

SNSI Divemaster Instructor Card

Once certified as SNSI Rescue Instructor, SNSI Recreational Nitrox Instructor and having certified 12 Students to any level that requires training dives you can apply for the SNSI Divemaster Instructor certification which allows you to teach the SNSI Dive Guide and the SNSI Divemaster Courses.

SNSI BLSD First Aid Instructor CCARD

مدرس BLS و کمک های اولیه SNSI

احیای قلبی ریوی و کمک های اولیه را آموزش دهید .

پیش نیازها: گواهینامه دایومستر SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک: 8 تا 12 ساعت.

SNSI Oxygen Provider Instructor Card

مدرس فراهم کننده اکسیژن SNSI

فراهم کردن و مدیریت اکسیژن را آموزش دهید.

پیش نیازها: گواهینامه مدرس BLS و کمک های اولیه SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک: 4 تا 8 ساعت.

SNSI Recreational Nitrox Instructor Card

مدرس نایتروکس تفریحی SNSI

نحوه استفاده از نایتروکس را آموزش دهید

پیش نیازها: گواهینامه مدرس آب های آزاد SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک: 8 تا 12 ساعت.

SNSI Gas Blender Instructor Card

مدرس مخلوط گازی

Teach  how to blend Mixtures.

پیش نیازها: گواهینامه دایومستر SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک: 8 تا 12 ساعت.

مدرس هستید؟

مشاهده نحوه ارتقاء >