بررسی و تأیید غواص ها :

تأیید
*معتبر، فقط برای غواصانی که پس از دسامبر 2013 گواهینامه دریافت کرده اند.