مدرس تکنیکال SNSI

کارت های مدرس تکنیکال SNSI

وارد سطوح حرفه ای SNSI شوید

غواصی تکنیکال را آموزش دهید.

سی-کارت مدرس جستجوگر1 SNSI

مدرس جستجوگر1 SNSI

غواصی تکنیکال را آموزش دهید.

پیش نیازها : گواهینامه مدرس دایومستر SNSI یا معادل آن، صدور 25 گواهینامه غواصی در هر سطحی، 6 غواصی عمیق تر از 30 متر یا 100 فوت در 2 ماه گذشته.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک : 32 تا 64 ساعت.
جلسات آب های آزاد : حداقل 3 غواصی اسکوبا.

سی-کارت مدرس جستجوگر2 SNSI

مدرس جستجوگر2 SNSI

غواصی تریمیکس را آموزش دهید.

پیش نیازها: گواهینامه مدرس جستجوگر1 SNSI یا معادل آن، صدور حداقل 6 گواهینامه غواص جستجوگر 1 SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک : 32 تا 64 ساعت.
جلسات آب های آزاد : حداقل 3 غواصی اسکوبا.

سی-کارت مدرس جستجوگر3 SNSI

مدرس جستجوگر3 SNSI

کاوش و جستجو عمیق را آموزش دهید.

پیش نیازها: گواهینامه مدرس جستجوگر2 SNSI یا معادل آن، صدور حداقل 6 گواهینامه غواص جستجوگر2 SNSI یا معادل آن.
حداقل سن : 21 سال.
جلسات آکادمیک : 32 تا 64 ساعت.
جلسات آب های آزاد : حداقل 3 غواصی اسکوبا.

سی-کارت مدرس اکسپدیشن SNSI

مدرس اکسپدیشن یا اکتشافی SNSI

کاوش و جستجو عمیق بدون محدودیت را آموزش دهید.

پیش نیازها: گواهینامه مدرس جستجوگر2 SNSI یا معادل آن، صدور حداقل 6 گواهینامه غواص جستجوگر2 SNSI یا معادل آن.
حداقل سن : 21 سال.
جلسات آکادمیک : 32 تا 64 ساعت.
جلسات آب های آزاد : حداقل 3 غواصی اسکوبا.