مهارت های غواصی خود را افزایش دهید.

Scuba Diving 5 تخصص های پیشرفته
SNSI Side Mount Diver Box Image

غواص سایدمونت

پیکربندی متفاوت برای تجهیزات غواصی شما.

پیش نیازها: گواهینامه غواص آب های آزاد پیشرفته SNSI یا معادل آن.
حداقل سن : 16 سال.
جلسات آکادمیک : 3.
جلسات استخری یا آب های محصور : 1.
جلسات آب های آزاد : 4.
حداکثر عمق : 30 متر یا 100 فوت.

SNSI Recreational Deco Diver Box Image

غواص دکو تفریحی

غواصی شما با محدودیت‌های بدون برداشت فشار محدود نمی‌شود.

پیش نیازها : گواهینامه غواص آب های آزاد پیشرفته و گواهینامه غواص نایتروکس SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک : 4.
جلسات آب های آزاد : 4.
حداکثر برداشت فشار مجاز : 15 دقیقه.
حداکثر عمق : 45 متر یا 150 فوت.
گاز دکو : EAN32

SNSI Wreck Trek Diver Box Image

غواص گشت در کشتی مغروقه

غواصی کشتی مغروقه واقعی – در انحصار SNSI.

پیش نیازها: گواهینامه غواص آب های آزاد پیشرفته SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک : 2.
جلسات استخری یا آب های محصور : 1.
جلسات آب های آزاد : 3.
حداکثر عمق : با نفوذ در کشتی مغروقه 30 متر یا 100 فوت ، بدون نفوذ در کشتی مغروقه 39 متر یا 130 فوت.

مشاهده منوال های شاگرد SNSI :

مشاهده منوال غواص دکو تفریحی >

تماشای ویدئو:

بازدید از کانال ویدئوهای SNSI:

Vimeo Logo
Youtube logo