دایومستر و راهنمای غواصی SNSI

SNSI Dive Guide & Divemaster Cards

وارد سطوح حرفه ای SNSI شوید

به دنیای غواصان حرفه ای وارد شوید.

SNSI DIVEMASTER WITH GROUP

غواص راهنما SNSI


برنامه ریزی و ایمنی

راهنمای اسنورکلینگ

راهنمای غواصی

SNSI Divemaster Card

دایومستر SNSI


برنامه ریزی و ایمنی

 

راهنمای اسنورکلینگ

راهنمای غواصی

دستیار مدرس یا کمک مدرس

شرکت در دوره آموزشی مدرسی

SNSI DiveGuide Image

راهنمای غواصی

اولین قدم برای ورود به سطح حرفه ای.

پیش نیازها : گواهینامه غواص امداد و نجات SNSI یا معادل آن.
گواهینامه غواص کمک های اولیه و BLS و فراهم کننده اکسیژن SNSI یا معادل آن.
حداقل 40 غواصی برای حداقل 25 ساعت ثبت کرده باشید.
در غواصی با دید محدود، غواصی شب، غواصی با قایق و دریفت، غواصی در آب سرد (در صورت امکان شرایط محلی)، غواصی عمیق (حداقل 39 متر / 130 فوت) و غواصی درای سوت (اگر شرایط محلی ایجاب کند) تجربه داشته باشید.
تجهیزات غواصی شخصی داشته باشید.
حداقل سن: 18 سال.

SNSI Divemaster Image

دایومستر

گزینه دیگری که شما را به سمت حرفه ای شدن در SNSI هدایت می کند.

پیش نیازها : گواهینامه غواص امداد و نجات SNSI یا معادل آن.
گواهینامه غواص کمک های اولیه و BLS و فراهم کننده اکسیژن SNSI یا معادل آن.
گواهینامه غواص نایتروکس تفریحی SNSI یا معادل آن.
حداقل 60 غواصی ثبت شده داشته باشید و از صدور گواهینامه غواصی 1 سال گذشته باشد یا حداقل 75 غواصی ثبت شده داشته باشید و از صدور گواهینامه غواصی 6 ماه گذشته باشد.
در غواصی با دید محدود، غواصی شب، غواصی با قایق و دریفت، غواصی در آب سرد (در صورت امکان شرایط محلی)، غواصی عمیق (حداقل 39 متر / 130 فوت) و غواصی درای سوت (اگر شرایط محلی ایجاب کند) تجربه داشته باشید.
تجهیزات غواصی شخصی داشته باشید.
حداقل سن: 18 سال.