تصدیق رسمیت

SNSI همه اعتبارات، گواهینامه ها و صلاحیت ها را دارد و در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است.
سیستم آموزشی SNSI مطابق با تمام معیارها و مقیاس های سازمان استاندارد بین المللی (ISO) است و تمام سعی و تلاش ما این است که برای به رسمیت شناختن گواهینامه های خود در سراسر جهان از تمام استانداردهای لازم فراتر برویم .

عنوان ISO

برنامه های آموزشی مقدماتی برای غواصی اسکوبا
غواص سطح 1 – غواص تحت نظارت
غواص سطح 2 – غواص مستقل
غواص راهنما
مدرس سطح 1
مدرس سطح 2
الزامات برای برنامه آموزشی مخلوط گازی
الزامات برای آموزش آگاهی زیست محیطی برای غواصان تفریحی
الزامات برای آموزش راهنماهای اسنورکلینگ تفریحی
برنامه های آموزشی غواصی نایتروکس با هوای غنی شده

معیارهای ایزو

ISO 11121
ISO 24801-1
ISO 24801-2
ISO 24801-3
ISO 24802-1
ISO 24802-2
ISO 13293
ISO 21417
ISO 13970
ISO 11107

دوره معادلسازی گواهینامه SNSI

غواص اسکوبا تجربی
غواص اسکوبا
غواص آب های آزاد
دایومستر
مدرس آب های محصور
مدرس آب های آزاد
مخلوط گازی
محافظ اقیانوس
راهنمای اسنورکلینگ
غواص نایتروکس تفریحی

SNSI متعهد است که به طور مداوم مطالب و ابزار آموزشی خود را به روز کند و آخرین فناوری، قوانین و مقررات را اجرا کند و نیازهای در حال تغییر مدرسان و غواصان خود را برآورده کند.

SNSI از سال 2000 عضو انجمن آموزش غواصی اسکوبا (RSTC) است.

SNSI در همه کشورها به رسمیت شناخته می شود و مقامات محلی را برای تایید در صورت نیاز تشکیل داده است.