مدرس تخصص های پیشرفته SNSI

کارت های مدرس تخصص های پیشرفته SNSI

به حرفه ای های SNSI ملحق شوید

شاگردان خود را غواصانی پیشرفته و متخصص کنید.

سی-کارت مدرس دکو تفریحی SNSI

مدرس دکو تفریحی SNSI

به غواصان تفریحی توقف برای برداشت فشار را آموزش دهید.

پیش نیاز: گواهینامه مدرس دایومستر SNSI یا معادل آن.
حداقل سن : 18 سال.
جلسات آکادمیک : 16 تا 20 ساعت.
جلسات آب های آزاد : حداقل 2 غواصی اسکوبا.

سی-کارت مدرس گشت در کشتی مغروقه SNSI

مدرس گشت در کشتی مغروقه SNSI

جستجو و کاوش در کشتی مغروقه را آموزش دهید.

پیش نیاز: گواهینامه مدرس دایومستر SNSI یا معادل آن.
حداقل سن : 18 سال.
جلسات آکادمیک : 16 تا 20 ساعت.
جلسات استخری : 1.
جلسات آب های آزاد : 2 غواصی اسکوبا.

سی-کارت مدرس سایدمونت SNSI

مدرس سایدمونت SNSI

غواصی با پیکربندی متفاوت را آموزش دهید.

پیش نیاز: گواهینامه مدرس دایومستر SNSI یا معادل آن.
حداقل سن : 18 سال.
جلسات آکادمیک : 16 تا 20 ساعت.
جلسات استخری : 1.
جلسات آب های آزاد : 2 غواصی اسکوبا.